آدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی

مکان: سالن همایش های دانشکده پرستاری و مامایی