کمیته تحقیقات دانشجویی 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه