لطفا در هنگام ارسال خلاصه مقالات به نکات زیر توجه فرمایید :

  •   تعداد کلمات خلاصه مقاله بین 300 تا 400 کلمه باشد.

 

  • ساختار چکیده شامل : زمینه و هدف ، مواد و روش کار ، یافته ها ، بحث و نتیجه گیری باشد.

 

  • عنوان مقالات با فونت BTitr12 نگارش گردد.

 

  • اسامی نویسندگان با فونت BMitra12 ضخیم نگارش گردد.

 

  • آدرس و مرتبه علمی نویسندگان با فونت BMitra12 معمولی نگارش گردد.

 

  • متن چکیده و واژگان کلیدی با فونت BMitra12 معمولی نگارش گردد.

 

  • واژگان کلیدی بین 5-3 کلمه باشد.

 

  • ترجیحاً از به کار بردن واژه‌های لاتین در متن چکیده خودداری گردد.

 

  • نام نویسندگان مقاله به ترتیبی که می بایست در کتاب همایش چاپ گردد، مشخص شود و مرتبه علمی نویسندگان در مقابل آن مشخص گردد.

 (ضمناً زیرنام نویسنده مسئول خط کشیده و آدرس پستی ، ایمیل و شماره تلفن نویسنده مسئول نوشته شود)

 

  • خلاصه مقالات ارسالی  بصورت(2003) Word  و یا word 2007 قابل پذیرش است.