دبیرخانه همایش: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی،ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی،معاونت

تحقیقات و فناوری، 

 دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

همراه آقای یزدان جوزانی فرد09396395087

همراه خانم معصومه گوهری فر09306304451

تلفکس: 8376895 0831

 پست الکترنیک:

student.committee@kums.ac.ir

سایت همایش:

 http://2mss.kums.ac.ir